bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 
 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

บทความวิจัย

Serial Mediated Effects of Organizational Trust and Job Satisfaction as Moderating Factors in Influencing Corporate
Social Responsibility towards Customer Orientation of Staff of Commercial Bank (Head Office)
อิทธิพลคั่นกลางแบบอนุกรมของความไว้วางใจในองค์การและความพึงพอใจในงานที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงอิทธิพลของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่การมุ่งเน้นลูกค้าของพนักงานธนาคารพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)
  Vilasinee Chobsaard, Thanyanan Boonyoo, Napaporn Kantanapa
วิลาสินี ชอบสอาด, ธัญนันท์ บุญอยู่, นภาพร ขันธนภา
22 The Guidelines for Development the Pattern of Creative Tourism in Bang Num Phueng Subdistrict, Samutprakarn
Province
เเนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
  Benjamaporn Chumnanchar
เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
40 The Comparison of Narrative, Intertextuality and Context between Original Novel, Television Series and Film:
The Case Study of Siam Renaissance (Tawipob)
การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง สัมพันธบท และบริบทของนวนิยาย ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ กรณีศึกษา ทวิภพ
  Chompunut Luangsomboon, Patama Satawedin, Arthri Vanichtrakul
ชมพูนุท เหลืองสมบูรณ์, ปฐมา สตะเวทิน, อาทรี วณิชตระกูล
57 Factors Related in Decision Making towards Learning the Japanese Language for People in Saraburi Province
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
  Kasama Suksuwan
กสมา สุขสุวรรณ

บทความวิชาการ

78 Analysis of Management Science through 11 Cognitive Skills Learned from Go Game
วิเคราะห์ศาสตร์การบริหารจัดการผ่านทักษะทางปัญญา 11 ประการของหมากล้อม
  Lapon Jirasophin
ลภณ จิรโศภิน
94 Investment Law of The Republic of The Union of Myanmar (Myanmar Investment Law 2016): Opportunities and
Obstacles
กฎหมายการลงทุนแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ. 2016 (Myanmar Investment Law 2016): โอกาสและอุปสรรค
  Nawakarn Sirarujanon
นวกาล สิรารุจานนท์
114 Perspectives of “Self” through the Academic Views of Buddhism
ทัศนะเรื่อง “ตัวตน” ผ่านมุมมองวิชาการทางพุทธศาสนา
  Mutjalin Sathianramat
มุจลินท์ เสถียรมาศ
127 Augmented Reality: The Challenges for Teaching and Learning Development for Thailand in 21st Century
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม: ความท้าทายต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
  Rungsak Yueayai
รุ่งศักดิ์ เยื่อใย

Reviewers