สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ที่อยู่ 382 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5689-91