คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วาระที่ 1 สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2562
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองประธาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ มหาวิทยาศรีปทุม กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน เลรามัญ มหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรฎฐ์ พันธราธร มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์ วิทยาลัยสันตพล กรรมการ
20. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรรมการ
21. ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร มหาวิทยาลัยคริสเตียน กรรมการ
22. ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรรมการ
23. ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กรรมการ
24. ดร.กมล กิจสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการ
25. อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กรรมการ
26. อาจารย์อุบล ใช้สงวน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรรมการ
27. อาจารย์สัจจาภรณ์ แสนคำ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรรมการ
28. อาจารย์สุภาพร สรสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการ
29. อาจารย์อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร วิทยาลัยดุสิตธานี กรรมการ
30. อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กรรมการ
31. อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรรมการ
32. อาจารย์รุจิพรรณ สัมปันณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการและเลขานุการ
33. อาจารย์พรจักรี พิริยะกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการและเลขานุการ
34. อาจารย์พัชรินทร์ สินธิพงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการและเลขานุการ