Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
342 จินตนา กิ่งแก้ว คุณภาพชีวิตและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ยกเลิก
329 NAN LIN LIN TUN The Influence of Media Mix Elements on Building Brand Preference for Foreign Handbag Brands in Myanmar ยกเลิก
327 ONUMA PRACHPREECHA CHARACTERIZATIONS AND ADSORPTION BEHAVIORS OF RESORCINOL SOLUTION ON ACTIVATED CARBON PREPARED FROM WORTHLESS JUNK BY CHEMICAL ACTIVATION ยกเลิก
302 ยอดมนู สายพรหม การศึกษาภูมิปัญญาในการรักษาโรคมะเร็ง ยกเลิก
293 รุ่งทิวา เวทยะเวทิน วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของข้าวหอมมะลิในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิก
290 น.ส.วทัญญุตา นีลาภาตระกูล การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน ยกเลิก
235 กรวรรณ สืบสม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
229 ANANT KUMAR SHUKLA *1 , ROY SEVIT* 2 , BERT BONROY* 2 , ROMUALD JOLIVOT* 1 , AKKHARAPHONG EKSIRI* 1 Development of Low-Cost Portable Soft Exoskeleton Glove for Hand Rehabilitation in Activities of Daily รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
204 กัญญาภัค นันทชัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเหาในนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ยกเลิก
198 อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
160 ไพโรจน์ เพราะปลูก การศึกษาเทคนิคป้องกันจุดเสี่ยงน้ำท่วม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ยกเลิก
144 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
140 เทพไท นวลนุช ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเลิก
139 สิริภา ภาคนะภา ปัจจัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ บ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ