Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
204 กัญญาภัค นันทชัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเหาในนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ยกเลิก / คืนบทความ
199 นิติพัฒน์ จอมมงคล เครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนร่วมกับการเป่าด้วยลมเย็นเพื่อผลิตชาดำ เข้าสู่ระบบ
198 อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
191 ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี พรสิริ ชาติปรีชา การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อประยุกต์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับทำนายวัดระดับความเชี่ยวชาญทางด้าน Microsoft Office Specialist (MOS) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าสู่ระบบ
184 อติกร เสรีพัฒนานนท์ การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ : กรณีศึกษาความตึงของสายพานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
183 วลัญช์ชยา เขตบำรุง การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม T60.0 ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
180 ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย ข้อมูลขนาดใหญ่ สู่ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ยกเลิก / คืนบทความ
160 ไพโรจน์ เพราะปลูก การศึกษาเทคนิคป้องกันจุดเสี่ยงน้ำท่วม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ยกเลิก / คืนบทความ
150 เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ยกเลิก / คืนบทความ
144 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
140 เทพไท นวลนุช ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเลิก / คืนบทความ
139 สิริภา ภาคนะภา ปัจจัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ บ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
138 พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรอาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ยกเลิก / คืนบทความ