Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
300 เชาวลิต จันภิรมย์ ระบบตรวจจับสารอันตรายในห้องรมยาสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกกล้วยไม้ ตรวจสอบความถูกต้อง
293 รุ่งทิวา เวทยะเวทิน วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของข้าวหอมมะลิในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
291 น.ส.วทัญญุตา นีลาภาตระกูล การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้อง
290 น.ส.วทัญญุตา นีลาภาตระกูล การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน ยกเลิก
288 DR.MONTRI SUKLUENG Performance of Stacking a Darrieus - Savonius Wind Turbine for Low - Speed Operation ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
286 สิทธิกรณ์ คำรอด การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
261 ผศ.ดร สุสารี ประคินกิจ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
257 ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางรถยนต์ ตรวจสอบความถูกต้อง
248 ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม การตรวจวัดสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานโรงงานซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่มแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบความถูกต้อง
242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ แนวคิดตัวแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนแบบผสมผสานในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
235 กรวรรณ สืบสม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
229 ANANT KUMAR SHUKLA *1 , ROY SEVIT* 2 , BERT BONROY* 2 , ROMUALD JOLIVOT* 1 , AKKHARAPHONG EKSIRI* 1 Development of Low-Cost Portable Soft Exoskeleton Glove for Hand Rehabilitation in Activities of Daily รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
204 กัญญาภัค นันทชัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเหาในนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ยกเลิก
198 อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
160 ไพโรจน์ เพราะปลูก การศึกษาเทคนิคป้องกันจุดเสี่ยงน้ำท่วม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ยกเลิก
144 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
140 เทพไท นวลนุช ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเลิก
139 สิริภา ภาคนะภา ปัจจัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ บ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ