Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ แนวคิดตัวแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนแบบผสมผสานในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย รอหลักฐานการชำระเงิน
237 พัฒนา พรหมณี Concept of Environmental Sanitation ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
235 กรวรรณ สืบสม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
229 ANANT KUMAR SHUKLA *1 , ROY SEVIT* 2 , BERT BONROY* 2 , ROMUALD JOLIVOT* 1 , AKKHARAPHONG EKSIRI* 1 Development of Low-Cost Portable Soft Exoskeleton Glove for Hand Rehabilitation in Activities of Daily รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
221 อุเทน สุทิน ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการประเมินและส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี Effects of the program on knowledge enhancement and the ability to evaluate and pass on stroke patients of Bo Thong district public health volunteers. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
212 PRAPASSORN TANTIPHANWADI Balanced Data and Unbalanced Data of Strip-Strip-Plot Designs for Three Multi-Stages of Metal Stamping Processes ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
207 ชัยนิกร กุลวงษ์ Structural Equation Modeling Applied to Investigate Factors Affecting the Personal Car Gasohol 95 and E85 Consumption ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
206 จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ Structural Equation Modeling of Motorcycle Biofuels Consumption: Gasohol 91 and Gasohol E20 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
205 ดร.ภัครดา แสนสุขสม Improve thermal stability of cotton fabric treated by synthesis silica and silica from rice hush ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
204 กัญญาภัค นันทชัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเหาในนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ยกเลิก
199 นิติพัฒน์ จอมมงคล เครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนร่วมกับการเป่าด้วยลมเย็นเพื่อผลิตชาดำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
198 อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
191 ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี พรสิริ ชาติปรีชา การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อประยุกต์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับทำนายวัดระดับความเชี่ยวชาญทางด้าน Microsoft Office Specialist (MOS) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
184 อติกร เสรีพัฒนานนท์ การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ : กรณีศึกษาความตึงของสายพานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
160 ไพโรจน์ เพราะปลูก การศึกษาเทคนิคป้องกันจุดเสี่ยงน้ำท่วม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ยกเลิก
144 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
140 เทพไท นวลนุช ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเลิก
139 สิริภา ภาคนะภา ปัจจัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ บ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ