Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
199 นิติพัฒน์ จอมมงคล เครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนร่วมกับการเป่าด้วยลมเย็นเพื่อผลิตชาดำ เข้าสู่ระบบ
198 อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
191 ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี พรสิริ ชาติปรีชา การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อประยุกต์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับทำนายวัดระดับความเชี่ยวชาญทางด้าน Microsoft Office Specialist (MOS) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าสู่ระบบ
184 อติกร เสรีพัฒนานนท์ การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ : กรณีศึกษาความตึงของสายพานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
183 วลัญช์ชยา เขตบำรุง การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม T60.0 ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
182 สิทธิกรณ์ คำรอด ตัวแบบการถดถอยพหุคูณสำหรับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษาเจนเนอเรชั่นวาย รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
180 ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย ข้อมูลขนาดใหญ่ สู่ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ยกเลิก / คืนบทความ
173 ดร. รวมพร เลี่ยมแก้ว การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพดผสมธัญพืช ตรวจสอบความถูกต้อง
172 ANAN BOONPAN การผลิตวัตถุปรุงแต่งรสชาติในอาหารกัวโนซีน 5'-โมโนฟอสเฟตด้วยกระบวนการทางเอนไซม์ Production of Food Flavour Enhancing Guanosine 5'-Monophosphate (5-GMP) by Enzymatic Process ตรวจสอบความถูกต้อง
167 นางสาวอชินี พลสวัสดิ์ การพัฒนาเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
163 ภูริทัต ศุภกิจจานันท์, สถาพร เชื้อเพ็ง และ สืบสกุล คุรุรัตน์ การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
162 พิชญากร เลค การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
160 ไพโรจน์ เพราะปลูก การศึกษาเทคนิคป้องกันจุดเสี่ยงน้ำท่วม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง รอหลักฐานการชำระเงิน
159 ถิรนันท์ ศรีกัญชัย การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรดิบที่จำหน่ายแบบแช่เย็นและไม่แช่เย็นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบความถูกต้อง
150 เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ยกเลิก / คืนบทความ
144 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
143 จิราภณ์ ประดับวงษ์ การออกแบบการทดลองและการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกฝาขวด รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
142 กฤตย์ษุพัช สารนอก การเรียนรู้ของพลเมืองดิจิทัลในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยูบิคิวตัสร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ ธิงค์ (IoE) รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
141 น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิง ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้อง
140 เทพไท นวลนุช ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเลิก / คืนบทความ
139 สิริภา ภาคนะภา ปัจจัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ บ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
138 พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรอาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ยกเลิก / คืนบทความ