ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ฉบับ International Journal ติดต่อ อ.เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล
โทร   02-902-0250-99 ต่อ 2819
แฟกซ์ 02-516-4417
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อ  อ.อารีรัตน์ สุจิรปัญญา หรือ อ.รมณีย์ ยิ่งยง
โทร  02-902-0250-99 ต่อ 2818
แฟกซ์ 02-516-4417
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พบปัญหาเกี่ยวกับการ Upload ข้อมูล / การ Submit ไฟล์วารสาร
ติดต่อ  อ.เนตยา พิกุลแกม โทร. 02-350-3500-99 ต่อ 1715  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.