กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
       
บรรณาธิการ     
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ    
       
กองบรรณาธิการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร   มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์    มหาวิทยาลัยสยาม
  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ดร.สุดารัตน์ สุวารี   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
       
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ชัยบุตร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล   อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา
  อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง    
       
ฝ่ายพิสูจน์อักษร    
  อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา   อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง
    
******************************************************************************************************************************************************
 
กองบรรณาธิการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ศาสตรจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศาสตรจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ศาสตรจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด   มหาวิทยาลัยสยาม
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย   มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา   มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล   มหาวิทยาลัยพายัพ
       
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ    
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ประวิชัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ   อาจารย์พัชรินทร์ สินธิพงษ์
  อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล    
       
ฝ่ายพิสูจน์อักษร    
  อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล    
    
******************************************************************************************************************************************************
 
กองบรรณาธิการ ฉบับนานาชาติ    
  Tan Sri Dato Gajaraj Dhanarajan, Emeritus Prof.   Wawasan Open U., Malaysia
  Juan Jose Contreras Castillo, Prof. Dr.   The Autonomous U. of the Mexican State, Mexico
  Howard W. Combs, Prof. Dr.   San Jose State U., USA
  Gerard L. Hanley, Prof Dr.   California State U., USA
  DaeJoon Hwang, Prof Dr.   Korean Council for U. Education, Republic of Korea
  Myunghee Ju Kang, Prof Dr.   Ewha Womans U., Republic of Korea
  Duk Hoon Kwak, Prof. Dr.   Korea Educational Broadcasting System (EBS),
Republic of Korea
  YoungHwan Kim, Prof. Dr.   Pusan National U., Republic of Korea
  Yoshida Masami, Prof. Dr.   Chiba U., Japan
  Wisa Chattiwat, Assoc. Prof.Dr.   Silpakorn U., Thailand
  Daniel Tan, Assoc. Prof.Dr.   Nanyang, Technological U., Singapore
  Daniel Churchill, Asst. Prof.Dr.   The University of Hong Kong, Hong Kong
  Thapanee Thammetar, Asst.Prof.Dr.   Thailand Cyber University (TCU) Project, Thailand
  Tinsiri Siribodhi, Dr.   Southeast Asian Ministers of Education Organization
Secretariat (SEAMEO Secretariat), Thailand
  Christian M. Stracke, Prof.(KR)   University of Duisburg-Essen, Germany
  Pranee Vongchavalitkul, Ms.   Vongchavalitkul University, Thailand
       
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ    
  Assoc. Prof.Dr.Suthinan Pomsuwan   Asst. Prof.Sunisa Pravichai
  Asst. Prof.Dr.Marayat Yotongyos   A.Pacharin Sinthipong
  A.Benchamas Athipunyakul    
       
ฝ่ายพิสูจน์อักษร    
  A.Benchamas Athipunyakul