กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
กองบรรณาธิการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.สุดารัตน์ สุวารี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ชัยบุตร อาจารย์พัชรินทร์ สินธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง
ดร.วริษษา ชะม้อย อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง
******************************************************************************************************************************************************
กองบรรณาธิการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตรจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตรจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศาสตรจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด มหาวิทยาลัยสยาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล มหาวิทยาลัยพายัพ
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ประวิชัย อาจารย์พัชรินทร์ สินธิพงษ์
ดร.วริษษา ชะม้อย
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล
******************************************************************************************************************************************************
Editorial Board Members
Tan Sri Dato Gajaraj Dhanarajan, Emeritus Prof. Wawasan Open U., Malaysia
Juan Jose Contreras Castillo, Prof. Dr. The Autonomous U. of the Mexican State, Mexico
Howard W. Combs, Prof. Dr. San Jose State U., USA
Gerard L. Hanley, Prof. Dr. California State U., USA
Dae Joon Hwang, Prof. Dr. Korean Council for U. Education, Republic of Korea
Myunghee Ju Kang, Prof. Dr. Ewha Womans U., Republic of Korea
Duk Hoon Kwak, Prof. Dr. Korea Educational Broadcasting System (EBS),
Republic of Korea
Young Hwan Kim, Prof. Dr. Pusan National U., Republic of Korea
Yoshida Masami, Prof. Dr. Chiba U., Japan
Wisa Chattiwat, Assoc. Prof. Dr. Silpakorn U., Thailand
Daniel Tan, Assoc. Prof. Dr. Nanyang, Technological U., Singapore
Daniel Churchill, Asst. Prof. Dr. The University of Hong Kong, Hong Kong
Thapanee Thammetar, Asst. Prof. Dr. Thailand Cyber University (TCU) Project, Thailand
Tinsiri Siribodhi, Dr. Southeast Asian Ministers of Education Organization
(SEAMEO), Thailand
Christian M. Stracke, Prof.(KR) University of Duisburg-Essen, Germany
Pranee Vongchavalitkul, Ms. Vongchavalitkul University, Thailand
Editorial Team
Suthinan Pomsuwan, Assoc. Prof. Dr. Benchamas Athipunyakul, Ms.
Marayat Yotongyos, Asst. Prof. Dr. Paweena Kulprasoot, Ms.
Sunisa Pravichai, Asst. Prof.  
Proofreader
Benchamas Athipunyakul, Ms.