Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
285 PRASONG UTHAI Efficiency in the management of foreign workers registration system in Bangkok เข้าสู่ระบบ
283 วิเชียร พันธ์เครือบุตร การปรับรื้อการบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย รอหลักฐานการชำระเงิน
281 นิภัทร์ ปัญญวานันท์ การพัฒนาและวิถีการทำงานของแอนิเมชันในประเทศไทย รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
278 เรวดี พานิช กลไกความเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์อเมริกากับตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย (The Causal Price Transmission Mechanism between the U.S. and Asian Emerging Equity Markets) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
276 ลลิตลักษณ์ ธารีเกษ โปรแกรมสร้างความภักดีในธุรกิจสายการบิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
272 วัลภา คงพัวะ การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
271 สยาม เกิดจรัส ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
270 อุทุมพร วานิชคาม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
269 ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี องค์ประกอบของสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำหรับนักบัญชีองค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
267 สุวรรณ เดชน้อย ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิก
263 พิกุล พงษ์กลาง การบริหารต้นทุนในยุค 4.0 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
258 ธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล , วรชัย วิภูอุปรโคตร สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 Academic Administration Competency of Educational Administrators under Kanchanaburi Primary Education Office Area 1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
254 ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์ การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองสรวง ตำบลกระแซง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
241 ตวงพร กตัญญุตานนท์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในวิชา HM 4353 จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
238 เอกวีร์ โกวิททวีเกียรติ ผลกระทบปัจจัยด้านอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบของคลิปวิดีโอไวรัล มีผลต่อ ความตั้งใจในการรับชม, ทัศนคติต่อแบรนด์ และการแบ่งปัน ตรวจสอบความถูกต้อง
230 เอกวีร์ โกวิททงีเกียรติ ผลกระทบปัจจัยด้านอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบของคลิปวิดีโอไวรัล มีผลต่อความตั้งใจในการรับชม, ทัศนคติต่อแบรนด์ และการแบ่งปัน ยกเลิก
226 เมธาวี จำเนียร การสื่อสารสุขภาพ เพื่อสาธารณสุขที่ดีของคนในชุมชน ยกเลิก
219 ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ การวิเคราะห์มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย: การวิเคราะห์เนื้อหา ยกเลิก
216 อุบลวรรณ ขุนทอง ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเลิก
194 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง การศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเลิก
192 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ในเยาวชน ยกเลิก
186 คุณาพร โฉมจิตร ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเลิก
181 พจน์ณารีย์ วรรณธนาเลิศ ความแตกต่างของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ยกเลิก
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ยกเลิก