Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
335 จุฑาทิพย์ พาลพ่าย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
334 วรดิษฐ์ อัครมิ่งมงคล การยอมรับเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ ในฐานะตัวแปรส่งผ่านจากชุมชนออนไลน์สู่พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
333 นวกาล สิรารุจานนท์ กฎหมายการลงทุนแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : โอกาสและอุปสรรค ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
323 นายรุ่งศักดิ์ เยื่อใย Augmented Reality (AR) ความท้าทายต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ตรวจสอบความถูกต้อง
322 เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
317 ฐิติรัตน์ มีมาก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแรงงานต่างชาติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารแบบครบวงจรแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิก
314 เอก ชุณหชัชราชัย การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคชาวต่างชาติวัยเกษียณที่พำนักอาศัยในประเทศไทยต่อการตัดสินใจสมัครเรียนคอร์สสอนทำอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
312 นิยม กริ่มใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
311 นิยม กริ่มใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิก
307 อิทธิพงศ์ ชละธาร ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
306 สุภาวดี ฮะมะณี การศึกษาแนวทางการลงทุนด้วยการประยุกต์ใช้ลิเนียโปรแกรมมิ่ง:กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้อง
305 นายกสมา สุขสุวรรณ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรจังหวัดสระบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
304 นายกสมา สุขสุวรรณ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรจังหวัดสระบุรี ยกเลิก
301 ธัญนันท์ บุญอยู่ อิทธิพลคั่นกลางแบบอนุกรมของความไว้วางใจในองค์การและความพึงพอใจในงานที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การมุ่งเน้นลูกค้าของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (สำนักงานใหญ่) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
299 ลภณ จิรโศภิน วิเคราะห์ศาสตร์การบริหารจัดการผ่านทักษะทางปัญญา 11 ประการของหมากล้อม (Analysis of Management Science through 11 Cognitive Skills learned from Go Game) รอหลักฐานการชำระเงิน
296 มุจลินท์ เสถียรมาศ “ตัวตนของมนุษย์” ในวิถีพุทธปรัชญา รอหลักฐานการชำระเงิน
281 นิภัทร์ ปัญญวานันท์ การพัฒนาและวิถีการทำงานของแอนิเมชันในประเทศไทย ยกเลิก
267 สุวรรณ เดชน้อย ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิก
230 เอกวีร์ โกวิททงีเกียรติ ผลกระทบปัจจัยด้านอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบของคลิปวิดีโอไวรัล มีผลต่อความตั้งใจในการรับชม, ทัศนคติต่อแบรนด์ และการแบ่งปัน ยกเลิก
226 เมธาวี จำเนียร การสื่อสารสุขภาพ เพื่อสาธารณสุขที่ดีของคนในชุมชน ยกเลิก
219 ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ การวิเคราะห์มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย: การวิเคราะห์เนื้อหา ยกเลิก
216 อุบลวรรณ ขุนทอง ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเลิก
194 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง การศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเลิก
192 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ในเยาวชน ยกเลิก
186 คุณาพร โฉมจิตร ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเลิก
181 พจน์ณารีย์ วรรณธนาเลิศ ความแตกต่างของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ยกเลิก
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ยกเลิก