Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
254 ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์ การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองสรวง ตำบลกระแซง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่ระบบ
253 ชัยกฤต ยกพลชนชัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ในกลุ่มชายรักชายเขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ Factors Related with Self- Protection of HIV Infection in Male Homosexual At Muang Si Sa Ket Municipality เข้าสู่ระบบ
252 อดิสรณ์ ดีเปรมจิต การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของลูกค้าร้านกาแฟในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าสู่ระบบ
241 ตวงพร กตัญญุตานนท์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในวิชา HM 4353 จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
238 เอกวีร์ โกวิททวีเกียรติ ผลกระทบปัจจัยด้านอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบของคลิปวิดีโอไวรัล มีผลต่อ ความตั้งใจในการรับชม, ทัศนคติต่อแบรนด์ และการแบ่งปัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
230 เอกวีร์ โกวิททงีเกียรติ ผลกระทบปัจจัยด้านอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบของคลิปวิดีโอไวรัล มีผลต่อความตั้งใจในการรับชม, ทัศนคติต่อแบรนด์ และการแบ่งปัน ยกเลิก
228 เมธาวี จำเนียร การสื่อสารสุขภาพ เพื่อสาธารณสุขที่ดีของคนในชุมชน ตรวจสอบความถูกต้อง
226 เมธาวี จำเนียร การสื่อสารสุขภาพ เพื่อสาธารณสุขที่ดีของคนในชุมชน ยกเลิก
219 ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ การวิเคราะห์มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย: การวิเคราะห์เนื้อหา ยกเลิก
218 อุบลวรรณ ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้อง
217 สุขตา เกิดภู่ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
216 อุบลวรรณ ขุนทอง ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเลิก
215 ระพีพร แช่มช้อย คุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบความถูกต้อง
211 PENG MEIJUAN การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงในภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ย ตรวจสอบความถูกต้อง
210 GUXINXI ศึกษาการเล่าเรื่องและวัฒนธรรมในภาพยนตร์นอกกระแสไทยและจีน กรณีศึกษาเรื่อง “Mary is Happy Mary is Happy” และ “Ne Zha” ตรวจสอบความถูกต้อง
209 นายนิยม กริ่มใจ การสื่อสารการตลาดมัดใจผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ด้วย Viral Marketing ตรวจสอบความถูกต้อง
208 นวกาล สิรารุจานนท์ แนวทางการให้การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา:เทียบเคียงกับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามกฎหมายแรงงาน ตรวจสอบความถูกต้อง
195 ไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์ คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ตรายูนิโค่ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้อง
194 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง การศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเลิก
193 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ในเยาวชน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
192 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ในเยาวชน ยกเลิก
187 ดร.ธนาชัย สุขวณิช และ นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบความถูกต้อง
186 คุณาพร โฉมจิตร ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเลิก
181 พจน์ณารีย์ วรรณธนาเลิศ ความแตกต่างของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ยกเลิก
165 นายรวมพล จันทศาสตร์ ปัจจัยลีนที่ส่งผลต่อการขนส่งและการคลังสินค้าเพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่า ตรวจสอบความถูกต้อง
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ยกเลิก