Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
223 ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศรีวงษ์แผน แนวทางการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าสู่ระบบ
222 วิชุดา รักชื่อ แผนธุรกิจ คาเฟ่เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
219 ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ การวิเคราะห์มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย: การวิเคราะห์เนื้อหา ยกเลิก / คืนบทความ
218 อุบลวรรณ ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
217 สุขตา เกิดภู่ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
216 อุบลวรรณ ขุนทอง ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเลิก / คืนบทความ
215 ระพีพร แช่มช้อย คุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
214 HONGLIN LI ทัศนคติ ความพึงพอใจและความคาดหวังของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อจรรยาบรรณในการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนไทย ยกเลิก / คืนบทความ
211 PENG MEIJUAN การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงในภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ย รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
210 GUXINXI ศึกษาการเล่าเรื่องและวัฒนธรรมในภาพยนตร์นอกกระแสไทยและจีน กรณีศึกษาเรื่อง “Mary is Happy Mary is Happy” และ “Ne Zha” รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
209 นายนิยม กริ่มใจ การสื่อสารการตลาดมัดใจผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ด้วย Viral Marketing ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
208 นวกาล สิรารุจานนท์ แนวทางการให้การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา:เทียบเคียงกับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามกฎหมายแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
202 นายวสันต์ กานต์วรรัตน์ การเปรียบเทียบความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว ยกเลิก / คืนบทความ
196 นรีรัตน์ อนันต์ชัยรัชตะ และ พรรณธิพา ธีระโรจนพงษ์ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ยกเลิก / คืนบทความ
195 ไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์ คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ตรายูนิโค่ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
194 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง การศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเลิก / คืนบทความ
193 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ในเยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
192 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ในเยาวชน ยกเลิก / คืนบทความ
187 ดร.ธนาชัย สุขวณิช และ นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอหลักฐานการชำระเงิน
186 คุณาพร โฉมจิตร ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเลิก / คืนบทความ
185 ปนรรฐพร นิติคุปต์ การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิก / คืนบทความ
181 พจน์ณารีย์ วรรณธนาเลิศ ความแตกต่างของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบความถูกต้อง
165 นายรวมพล จันทศาสตร์ ปัจจัยลีนที่ส่งผลต่อการขนส่งและการคลังสินค้าเพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่า รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
156 ศตพร คงกวินวงศ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตรีผลา สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ยกเลิก / คืนบทความ
153 สุพัตรา รุ่งรัตน์ ข้อสันนิษฐานถิ่นกำเนิดนกเขาชวา ยกเลิก / คืนบทความ
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ยกเลิก / คืนบทความ