bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

บทความวิจัย

 6  The Survey of Mobile Commerce in Songkhla Province
การสำรวจการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา
  Jakkrit Manwicha
จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
25 Characterizations and Adsorption Behaviors of Resorcinol Solution on Activated Carbon Prepared from Coffee and
Tea Residues by Chemical Activation
คุณลักษณะและพฤติกรรมการดูดซับสารละลายรีซอร์ซีนอลของคาร์บอนกัมมันต์ที่เตรียมจากกากกาแฟและกากชา โดยการกระตุ้น
ทางเคมี
  Onuma Prachpreecha, Thodsaphon Prachpreecha, Sanguan Vongchavalitkul
อรอุมา ปราชญ์ปรีชา, ทศพล ปราชญ์ปรีชา, สงวน วงษ์ชวลิตกุล
48 Guidelines of Food Sanitation for Establishment of Street Food Stall, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
แนวทางการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารริมทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  Pattana Prommanee
พัฒนา พรหมณี
59 Factors Affecting the Risk of Elderly Dementia in Bangyaphraek Sub - District, Phrapradaeng District, Samutprakan
Province
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  Anothai Palitnonkert
อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
75 The Development of Web Application Online for Skill of Undergraduate Students
การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลทักษะความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  Chutitanrat Uttamasiriseni
ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี
91 The atzA gene Expression and Atrazine Degrading Efficiency of Trichoderma spp. Isolates from Agricultural Soil
การแสดงออกของยีน atzA และประสิทธิภาพในการย่อยสลายอาทราซีนของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่คัดแยกจากดินเพาะปลูกพืช
  Gun Anantasomboon, Intira Tampayak
กัญ อนันตสมบูรณ์, อินทิรา แถมพยัคฆ์
104 Water Footprint of Cassava in Nakhon Ratchasima Province
ร่องรอยการใช้น้ำของมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
  Rungthiwa Vetayavethin, Cheevin Limsiri
รุ่งทิวา เวทยะเวทิน, ชีวินทร์ ลิ้มศิริ

Reviewers