bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

 

บทความวิจัย
6 - แบบจำลองการทำนายสีจากข้อมูลสเปกตรัมของการพิมพ์อิงค์เจ็ท
อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์
14 - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่าน
สายสวนบริเวณขาหนีบ

สุภา จอมแจ้ง และรัชนี นามจันทรา
25 - การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดบริการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

สุเวช พิมน้ำเย็น งามนิตย์ ราชกิจ พยงค์ ขุนสะอาด วรัฏฐยา ทวีสุข และนันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ
32 - คุณภาพการจัดการดูแลผู้มีกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ภาพิมล โกมล รัชนี นามจันทรา และวารินทร์ บินโฮเซ็น
44 - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ต่อความรู้ และพฤติกรรมการอ่านฉลาก
โภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อุเทน สุทิน วนิดา ประเสริฐ และปิติพัฒน์ ทองเลิศ
53 - พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยแห่งหนึ่ง ในตำบลบางเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

ตวงพร กตัญญุตานนท์ วัชนีย์ จันทร์ปัญญา สุธีธิดา ปาเบ้า เสาวณี เบ้าจังหาร ธรพร น้อยเปรม สาวิกา พาลี และจันทร์เพ็ญ แสงขันธ์
63 - ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 จังหวัดนครราชสีม

วราพรรณ เพ็งแจ่ม
72 - การเตรียมถ่านกัมมันต์ราคาถูกโดยการเผาด้วยความร้อนในเครื่องเผาอับอากาศเพื่อกำจัดเหล็ก (III)
ปัญญา มณีจักร์
85 - การออกแบบจินตทัศน์และการพัฒนาระบบจำลองสำหรับควบคุมสัญญาณไฟจราจร
วรวิกา วัฒนสุนทร และชุติมณฑน์ รักนะ
98 - แนวทางการในการบริหารจัดการระบบระบายอากาศในกระบวนการเคลือบกาว
กนกวรรณ กองสำลี ประมุข โอศิริ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี จันทรำทิพย์ คาระวะ และวิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
108 - ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสุขาภิบาลตู้น้ำดื่มอัตโนมัติและคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ฐิติพร กลั่นแก้ว พิชชานาถ เงินดี และนันทิวา สิงห์ทอง
118 - การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google Classroom

กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมีพลัด
บทความวิชาการ
128 - แนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขสำหรับนักสาธารณสุข
พัฒนา พรหมณี ศรีสุรางค์ เอี่ยมสะอาด และปณิธาน กระสังข์
136 - การเปรียบเทียบแบบจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
วรรณฤดี พึ่งเฮง และวุฒิพงษ์ ชินศรี
146 - การตกเลือดหลังคลอด: บทบาทสำคัญของพยาบาลในการป้องกัน
ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ
158 - ความปวดและการจัดการความปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด
ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี

Reviewers