bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับ สังคมศาสตร์
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
มิถุนายน - ธันวาคม 2559 Vol. 22 No. 2 June - December 2016

บทความวิจัย

7  -  การบริหารที่ส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
    นลินี สุตเศวต
19 - วัฒนธรรมการบริหารจัดการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศด้านการบริการ
    ฉัตรชัย กองกุล
26 - ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    จันจิราภรณ์ ปานยินดี
36 - การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    สุดารัตน์ สุวารี , ชัยณรงค์ สุวรรณสาร  และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
47 - การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเองในการศึกษาของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
61 - กลยุทธ์การเจรจาต่อรองของฝ่ายจัดซื้อในโรงแรมเครือข่าย เขตกรุงเทพมหานคร
    ระชานนท์ ทวีผล
69 - องค์ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์: ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
    สานิตย์ หนูนิล , วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข
79 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
    เบญจมาภรณ์ นาคามดี , วรรณภรณ์ วีระพงษ์ และ อัญชลี รุ่งฉาย
103 - จริยธรรมในตนเองของครูในโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง
    ศิริพร เสริตานนท์
113 - บรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทำงานส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
    ณัฏยา ผลบุญ และ ศยามล เอกะกุลานันต์
121 - การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่ม บ้านหนองหัววัวตำบลโคกสี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    บันเฉย ศรีแก้ว , วิภาภรณ์ ศรีหาธาตุ และ ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม
131 - การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการตำรวจนครบาล 3
    ชัยธัช สุวรรณชัย

บทความวิชาการ

92 - หลักและกลไกสำคัญเพื่อประยุกต์การจัดการธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558
    เรณู จันทะวงศา
144 - แนวโน้มค่านิยมพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทย ศตวรรษที่ 21
    นิยม กริ่มใจ
151  - Patent Trolls: บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย
    อรณิชา สวัสดิชัย

Reviewers