bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559

 

บทความวิจัย
8 - ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษากายภาพบาบัดในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สรายุธ มงคล จิตราพร ศรีบุญเพ็ง วรวีร์ เต็มพร้อม และจงกลนี มาลัย
15 - เครื่องคัดแยกสีอัตโนมัติบนระบบสายพานลาเลียงควบคุมด้วยอาดูโน
กันตภณ พริ้วไธสง
22 - การตรวจสอบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
พัชรี ภคกษมา สุวรรณี สายสิน และศรมน สุทิน
31 - การจัดการสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอรีนี ตะหวา และปวิตร ชัยวิสิทธิ์
40 - ประสบการณ์อาการ และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับรังสีรักษา
แสงระวี แทนทอง อ้าภาพร นามวงศ์พรหม และน้าอ้อย ภักดีวงศ์
49 - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
สุเมธ พิลึก และจักรพันธ์ จันทร์เขียว
61 - การพัฒนาแอพพลิเคชันสาหรับระบบการขนส่งของบริษัทสี่สหายขนส่ง จากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
70 - ความพึงพอใจในข้อมูลที่ได้รับกับความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพทซีทีสแกน
สาวิตรี สุราทะโก อ้าภาพร นามวงศ์พรหม และน้าอ้อย ภักดีวงศ์
78 - การพัฒนานวัตกรรมการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช
หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ และณุภาวี ณะฤทธิ์
89 - การดูแลสุขภาพช่องปากและการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบภายหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
หนูไกร เพื่อนพิมาย น้าอ้อย ภักดีวงศ์ และอ้าภาพร นามวงศ์พรหม
103 - การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในฮีทซิงค์แบบหนามที่มีการสั่นสะเทือนชนิดความถี่ต่า
สืบสกุล คุรุรัตน์ และจิรโรจน์ บูรณะโรจน์
บทความวิชาการ
113 - การวิเคราะห์และเทคนิคการออกแบบวงจรอัดประจุ
ปิติกันต์ รักราชการ