bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ISSN : 2286-9514 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
ธันวาคม 2555

 

บทความวิจัย
7 - Promotion of Health and Well-being: Voices of Breast Cancer Survivors
Ausanee Wanchai, Jane M. Armer, and Bob R. Stewart
16 - การศึกษาความชุกของการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ พฤติกรรมการจัดการตนเองและ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิในนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย
วารุณี เพไร, ภัทรพร อรัณยภาค และสุคนธ์ ไข่แก้ว
30 - ระบบการสืบค้นจากเนื้อหาของข้อมูลจับความเคลื่อนไหวของท่าเต้นรำ
วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
41 - การศึกษาเชิงเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการค้นหาภาพบนโมบาย
ศรัญญา เกิดขาว
บทความวิชาการ
0 - วิธีการทดสอบด้วยการเดินในทางคลินิก
สุนทรี ชยาวัชรกุล
59 - หมู่เลือดกับอาหาร
อังสนา โยธินารักษ์ และปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย 
64 - สื่อสังคมเพื่อการศึกษาสร้างสรรค์ในยุคเครือข่ายสังคม
ฉันทนา ปาปัดถา และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์
77 - การประยุกต์ส่วนประสมการตลาดในงานบริการสารสนเทศในห้องสมุด
บรรจง พลไชย