bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ISSN : 2286-9514 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2557

 

บทความวิจัย
7 - การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกตีนเป็ดเพื่อกำจัดความกระด้างในน้ำ
ปัญญา มณีจักร
18 - ความชุกของภาวะโลหิตจางในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สุชา จุลสำลี นนทยา ทางเรือ อัญชลี กองอินทร์ 
24 - พฤติกรรมสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบ้านระกาศ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ตวงพร กตัญญุตานนท์, ชนาธิป ศิลา, หัสมินี อีแม, นิต้า ลาเต๊ะ, เพ็ญ, กีตา สุภาพร จันทร์ทองทิพย์, อัลวานีย์ เจ๊ะยอ
35 - การสังเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง การบำบัดรักษาแบบไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ
นงพิมล  นิมิตรอานันท์ และ ศศิธร  รุจนเวช
50 - การเสริมกำลังอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโครงค้ำยันที่ไม่โก่งเดาะ
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป และ ภูริพงษ์ พลพิมลพัฒน์ 
บทความวิชาการ
64 - วิศวกรรมคุณค่าเพื่อเลือกเทคนิควิธีการซ่อมแซมการประยุกต์ใช้สำหรับเขื่อนกันดินริมแม่น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี 
73 - การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา : แนวคิดและเทคนิค
วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา