Apheitjs Manage
รหัสบทความ ชื่อ ชื่อบทความ สถานะ ตีพิมพ์ฉบับที่
349 นทยา กัมพลานนท์ การส่งเสริมการตลาดเชิงจริยธรรมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ยกเลิก
340 แสงดาว คงนาวัง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Development Learning Achievement in Research for Learning Development Course by Skills Practice Paper for Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students at North Eastern University ยกเลิก
339 แสงดาว คงนาวัง การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 Factor Analysis of Knowledge management in educational institutionsunder the secondary educational service area office 30 ยกเลิก
338 วีรยุทธ จันทร์สิงห์ Factors Considered Affecting an engagement in Cultural Tourism Management A Case Study of Muangbangkhlung Community, Sawankhaloke District, Sukhothai Province, Thailand ยกเลิก
337 ชมภูนุช พุฒิเนตร รูปแบบการพัฒนาทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุกสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยกเลิก
336 ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล การสร้างแบบจำลองที่ผู้บริโภคเลือกชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code Payment ผ่านสมาร์ทโฟน ยกเลิก
335 จุฑาทิพย์ พาลพ่าย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ยกเลิก
334 วรดิษฐ์ อัครมิ่งมงคล การยอมรับเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ ในฐานะตัวแปรส่งผ่านจากชุมชนออนไลน์สู่พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า ยกเลิก
317 ฐิติรัตน์ มีมาก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแรงงานต่างชาติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารแบบครบวงจรแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิก
314 เอก ชุณหชัชราชัย การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคชาวต่างชาติวัยเกษียณที่พำนักอาศัยในประเทศไทยต่อการตัดสินใจสมัครเรียนคอร์สสอนทำอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร รอผู้เขียนแก้ไขกลับ
311 นิยม กริ่มใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิก
307 อิทธิพงศ์ ชละธาร ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ยกเลิก
304 นายกสมา สุขสุวรรณ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรจังหวัดสระบุรี ยกเลิก
281 นิภัทร์ ปัญญวานันท์ การพัฒนาและวิถีการทำงานของแอนิเมชันในประเทศไทย ยกเลิก
267 สุวรรณ เดชน้อย ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิก
230 เอกวีร์ โกวิททงีเกียรติ ผลกระทบปัจจัยด้านอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบของคลิปวิดีโอไวรัล มีผลต่อความตั้งใจในการรับชม, ทัศนคติต่อแบรนด์ และการแบ่งปัน ยกเลิก
226 เมธาวี จำเนียร การสื่อสารสุขภาพ เพื่อสาธารณสุขที่ดีของคนในชุมชน ยกเลิก
219 ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ การวิเคราะห์มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย: การวิเคราะห์เนื้อหา ยกเลิก
216 อุบลวรรณ ขุนทอง ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเลิก
194 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง การศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเลิก
192 ผศ.ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันการเล่นเกมออนไลน์ในเยาวชน ยกเลิก
186 คุณาพร โฉมจิตร ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเลิก
181 พจน์ณารีย์ วรรณธนาเลิศ ความแตกต่างของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ยกเลิก
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การสืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ยกเลิก