ส่งบทความ Online ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  

* ขั้นตอนการส่งบทความ

(1) ผู้เขียนกรอกรายละเอียดส่งบทความ Online ผ่านระบบ

(2) ผู้เขียนรอการติดต่อกลับจากกองบรรณาธิการ